1- تنها یکبار کلید فراخوان کابین را فشار داده فشار دادن بیش از یکبار تاثیری در زود رسیدن آن ندارد.
2- تا کابین آسانور بصورت کامل توقف نکرده برای سوار شدن و پیاده شدن در را باز نکنید

3- هنگام سوار شدن به آسانسور، از توقف کامل آن مطمئن شوید.
4- هیچوقت بیشتر از ظرفیت آسانسور سوار نشوید.

5- به کودکان خود روش استفاده صحیح از آسانسور را آموزش دهید.
6- از بازی کردن بچه ها با آسانسور جلوگیری کنید.
7- در هنگام ورود به آسانسور، رعایت حال سالمندان ، کودکان و معلولین را بفرمائید.

8- از حمل اشیاء تیز و برنده و همچنین اشغال درون آسانسور خوداری کنید.
9- از کلید آسانسور فقط برای انجام تعمیرات و نجات افراد استفاده کنید و قبل این کار حتما برق آسانسور را قطع کنید.

10- در هنگام وقوع زلزله اگر در آسانسور هستید در اولین طبقه خارج شوید.
11- هنگام آتش سوزی از آسانسور استفاده نکنید. 

12- همواره، ابتدا اجازه بدهید افراد از آسانسور خارج شوند سپس وارد شوید.
13- هنگامی که ساختمان خلوت است یا سرایدار در ساختمان نیست حتی الامکان از آسانسور استفاده نکنید.
  
آسانسور به سه دلیل عمده از کار می افتد:

1- قطع برق ساختمان
2-استفاده نادرست از آسانسور
3-نقص مکانیکی و الکتریکی

_موارد زیر مصادیق استفاده نادرست از آسانسور می باشد.

1- دستکاری سیتم های مکانیکی و الکتریکی آسانسورتوسط مسافران.
2- سوارشدن بیش از حد ظرفیت.
بازکردن دربها با توسل به زور
3- نگه داشتن آسانسور.
4- استفاده از زنگ اعلام خطر در مواقع غیر اضطراری. 


_اقدامات مناسب هنگام حادثه در آسانسور

1-در آسانسور بمانید آسانسور سقوط آزاد نمی کندو ایمن است شما در امان هستید.
2-مردم را در کابین نگه دارید.
3- مسافران آسانسور نباید با اهرم انداختن درها را باز کنند.

4- چنانچه درها به دلیلی بسته هستند ، توسل به اهرم برای بازکردن درها ممکن است مانع از حرکت آسانسور به منظور نجات دادن افراد شود.

5- نگران هوا نباشید کابین آسانسور در برابر جریان هوا ایزوله نیست، اکسیژن تمام نمی شود.

6- نگران ماندن در تاریکی نباشد سیستم روشنائی اکثر آسانسورها هنگام توقف همچنان کار می کند حتی اگر جریان برق قطع شود
7- خونسرد و صبور باشید و سعی کنید دیگران را آروم نگه دارید
با افرادای که خارج از آسانسور هستند تماس بگیرید.

8- هنگام باز شدن درب آسانسور توسط تیم نجات از آنها فاصله بگیرید.
9- روی زمین بنشینید اینکار باعث میشود وقتی آسانسور دوباره حرکت کند تعادلتان بهم نخورد.