ژانویه (۱۱ دی تا ۱۱ بهمن)
رنگ: شتری
ویژگی های شخصیتی: شما فردی منطقی، اهل عمل و واقع بین هستید.
مزایای استفاده از این رنگ: رنگ شتری به شما کمک می کند با قدرت، تلاش و برنامه ریزی 
به تمام آرزوهایتان برسید. هر زمان که احساس می کنید به پایداری و مسئولیت بیشتر نیاز 
دارید از این رنگ استفاده کنید.

فوریه (۱۲ بهمن تا ۹ اسفند)
رنگ: بنفش یاسی
ویژگی های شخصیتی: الهام بخش، دارای قوه تخیل بالا و خلاق.
مزایای استفاده از این رنگ: هر زمان که از نظر احساسی گرفته هستید این رنگ به دردتان 
می خورد.