کارهایی که استرس را شدیدا کاهش داده
 و سطح انرژی را بالا میبرد:

۱. نوشتن
۲. خلق اثر هنری مخصوصا نقاشی
۳. دویدن
۴. مراقبه